Våra Rapporter

Med åren har vi producerat många rapporter. Flertalet är inte publicerade eller längre åtkomliga. Men kanske fortfarande av intresse för Dig. Tyvärr kan i äldre rapporter bilagor och bilder som ej fanns med elektroniskt utgått. Vår ambition är att göra vår kunskap tillgänglig för alla och ATONs hemsida till en bra källa.

Hur värderar marknaden frivilliga miljöklassningar?

Enkätresultat. Hur värderar marknaden frivilliga miljöklassningar? FEBY Rapport 1701

Värmeförlusttal

Värmeförlusttal. Energi på byggnadsnivå och kriterier för låga värmeförluster. 
Delrapport WP2.1 Energi inom projekt Öppet klassningssystem

Anvisningar för mätverifiering via energisignatur; mätverifiering energisignatur.

Beräkningsstöd för energisignatur; Beräkningsmall VFT (excel)

Modelltester för mätning av byggnadens värmeförlusttal, underlagsrappport

LCA och Energiresursindex

Klimatpåverkan byggskedet del 1 och 2. Aton Rapport mars 2024

Driftskedets klimatpåverkan och dess relation till värmeförlusttalet. Aton Rapport 2023.

Aton är delförfattare i IVLs rapport: Resursindex för energi

Godhetstal

Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus - Nyproduktion

Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus - Ombyggnation

 

Passivhusbyggande 

Villa Malmborg. Passivhus 2008, mätresultat. 

FEBY Metodrapport - underlag för kriteriedokument. ATON rapport 0901.

Lokalbyggnader som passivhus. Förstudie.

Lågenergihus - jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus. ATON rapport 1202.


Ytterligare Aton-rapporter om passivhus finns att ladda ner på feby.se/rapporter, t.ex:

FEBY09 kriteriedokument

Energideklarering av bostadsbyggnader

Energideklarationer av flerbostadshus - fälttest av besiktningsmetod 2006. Fälttest

 

Metoder för besiktning och beräkning

(Underlagsrapport 2005 åt "Utredningen om byggnaders energiprestanda".)

En detaljerad metodrapport som redovisar ett 70-tal åtgärdsförslag, ett 40-tal beräkningsekvationer och ett 60-tal tabeller med indata och schabloner för att underlätta beräkningsarbetet. Exempel på besiktningsprotokoll. Rapporten är författad med stöd av ett 10-tal energiexperter inom olika delområden och uppdaterades februari 2007. Metoder för besiktning.

 

MEBY-rapporter

(Metoder för energiberäkning av energieffektiva sunda flerbostadshus)

Teknikupphandling: Energiberäkningsmodell - kravspecifikation

Kommentarer och underlag till kravspecifikation

Delrapport 1. Förstudien (ej publicerad)

Delrapport 2. Fältstudier – nyproducerade flerbostadshus

Bilagor delrapport 2. Studerade objekt

Delrapport 3 Beteende och enkäter

Bilaga. Användbar enkät: Klimat- och energienkät

Delrapport 6. Verifieringsmetod.

Delrapport 7. FoU-uppslag

 

Eleffektiva installationer

Direktverkande elvärme i nya byggnader. dec 2002. Rapport direktelvärme.

Modell för att ställa krav och följa upp.

Del 1. Metodbeskrivning.

Del 2. Test, eleffektiva installationer.

 

Fjärrvärme till småhusområden

Goda exempel.

 

Övrigt

Värmeåtervinning ur spillvatten - flerbostadshus. 1999. Rapport.

 .

.